•    

Pedagogisch project


Het onderwijs in onze school past in het kader van een door de gemeenteraad vastgelegd en goedgekeurd pedagogisch project.

Het geeft de aard en het karakter van het onderwijsaanbod weer.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze met hun onderwijs en opvoeding rekening houden met de richtlijnen van dit pedagogisch project.

Van alle participanten wordt verondersteld dat ze de opties van dit pedagogisch project onderschrijven.

Dit pedagogisch project werd

 • In overleg met het schoolteam opgesteld, besproken en goedgekeurd tijdens het schooljaar 2020 - 2021.
 • Voorgelegd aan de schoolraad op 20/05/2021
 • Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2021

Situering van de onderwijsinstelling

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur is de gemeenteraad van Kortessem.

Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

In de deelgemeente Vliermaalroot, met vestigingplaats Fonteinstraat 9 is het onderwijs zo ingericht dat de leerlingen in principe binnen een periode van 9 aaneensluitende jaren, de school kunnen doorlopen.

In de deelgemeente Kortessem, met vestigingsplaats Daaleinde 5A bestaat er een samenwerkingsakkoord met het vrije net. Hier verstrekken we onderwijs aan leerlingen van het 1e, 2e, en 3e leerjaar.

In de vestigingsplaats Fonteinstraat 9 legt het onderwijs mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Missie
De gemeentelijke basisschool Kortessem – Vliermaalroot organiseert kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

Fundamentele uitgangspunten

 • Openheid
  De school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

 • Verscheidenheid
  De school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.

 • Democratisch
  De school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.

 • Socialisatie
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

 • Emancipatie
  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.

 • Totale persoon
  De school streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel kennisverwerving als attitudevorming.

 • Gelijke kansen
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

 • Medemens
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.

 • Europees
  De school brengt de leerlingen de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele gemeenschapsleven.

 • Mensenrechten
  De school draagt de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind uit en verdedigt ze.

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.

Wettelijk kader

 • Open voor iedereen
  Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’.
 • Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind
  Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.
 • Democratisch burgerschap versterken
  Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.

Actief pluralisme

 • Verbondenheid stimuleren
  Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.
 • Diversiteit erkennen en respecteren
  Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen.
 • Diversiteit als meerwaarde benutten
  Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst

 • Lokale verankering – brede school
  Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector. Door de samenwerking met andere partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen werken we aan een ‘brede school’.
 • Wereldburgerschap
  Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering.
 • Duurzaamheid
  Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken.

https://www.ovsg.be/docs/openbare-school.mp4